Zapraszamy

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z dnia 15.04.2004 r. z późniejszymi zmianami) której art. 55 pkt 1 mówi: „Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających zwanych dalej mieszkańcami domu”. Od roku 2011 Dom nasz osiągnął wymogi standaryzacyjne i posiada stały wpis do rejestru Domów Wojewody Mazowieckiego.
W roku 1999 Uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego został powołany Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie, którego działalność oparta jest o Statut i Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd i Radę Powiatu Gostynińskiego. Dom jest jednostką budżetową samorządu powiatowego i przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.
W skład Domu wchodzą:
– PDPS Czarnów – istnieje od 1947 r.  (koedukacyjny),
– PDPS Czarnów – filia w Rogożewku – istnieje od 2000 r.  (koedukacyjny),
– PDPS Czarnów – filia w Gostyninie – istnieje od 2006 r.  (koedukacyjny).
Łącznie Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie posiada 250 miejsc.